Fundacja
Auxilium
Dzieciom

Kontakt

Bielawa,
ul. Piastowska 18
(lokal Niepublicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
Anna Salij-Szyszka)

Kontakt:
789 163 140

Zobacz

STATUT 

FUNDACJI „AUXILIUM-DZIECIOM” 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 • 1
 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja „Auxilium – Dzieciom” i zwana w dalszej części statutu Fundacją.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Annę Salij-Szyszka zwanych dalej Fundatorem,  aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Kleszczyńską – Narożną w Kancelarii Notarialnej w Bielawie przy ulicy 1 Maja numer 34 lokal 201 dnia 09.09.2019 r. (Repertorium A numer 4731/2019).
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. 
 • 2
 1. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Bielawa w województwie dolnośląskim.
 2. Fundacja może posiadać oddziały, w tym i zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 • 3
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może współpracować na terenie kraju z organami władzy publicznej oraz organizacjami pozarządowymi oraz realizować zlecone przez nie zadania. 3. Fundacja w celu realizacji celów statutowych może prowadzić działania poza granicami kraju z poszanowaniem prawa państwa, na którego terytorium ta działalność  jest prowadzona. 
 3. Fundacja może podejmować współpracę z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, a także innymi instytucjami na zasadach pełnej autonomii. 
 4. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
 5. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych
 • 4

 Fundacja podlega nadzorowi właściwego ministra – Minister Edukacji Narodowej

Statut Fundacji „Auxilium – Dzieciom” 

 • 6
 1. Fundacja może używać znaku graficznego (logo) Fundacji.
 2. Nazwa i logo Fundacji podlega ochronie prawnej.
 • 7
 1. Fundacja może tworzyć fundacje, oddziały, filie, poradnie, szkoły, spółdzielnie socjalne, przedstawicielstwa, w tym kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 • 8
 1. Celami Fundacji są: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

3) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

5) zadania w zakresie oświaty, edukacji, nauki, wychowania oraz kultury i sztuki; 6) ochrony i promocji zdrowia; 

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

8) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

9) działalność dobroczynna oraz społecznie użyteczna; 

10) promocji i organizacji wolontariatu; 

11) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  i ochrony praw dziecka; 

12) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 1. Fundacja może realizować swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Cele określone w ust. 1 niniejszego paragrafu Fundacja może realizować na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną. 
 • 8
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) współpracę z podmiotami oraz krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi  instytucjami i organizacjami sportowymi, dobroczynnymi, rządowymi, samorządowymi  i pozarządowymi;

Statut Fundacji „Auxilium – Dzieciom” 

2) organizowanie i finansowanie zajęć dodatkowych, zajęć terapeutycznych  i rehabilitacyjnych, artystycznych, świetlic środowiskowych zajmujących się dziećmi  i młodzieżą; 

3) organizowanie i finansowanie wycieczek oraz zabaw; 

4) dofinansowanie placówek oświatowych i wychowawczych; 

5) organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych; 6) zakup odzieży i obuwia, pomocy naukowych i artykułów pierwszej potrzeby dla dzieci  i młodzieży; 

7) dofinansowywanie udziału w konferencjach, szkoleniach, kursach i studiach  podyplomowych z zakresu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla  instruktorów i trenerów oraz nauczycieli i pracowników; 

8) uczestniczenie przedstawicieli Fundacji w konferencjach oraz szkoleniach; 9) organizowanie dobroczynnych zbiórek i aukcji charytatywnych; 

10) podejmowanie działań w zakresie zarządzania karierą dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej; 

11) popularyzacji zasad fair play w sporcie; 

12) walki z rasizmem i dopingiem w sporcie; 

13) nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi klubami sportowymi;  14) świadczenie usług doradczych; 

15) promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego 16) organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, konkursów, targów, olimpiad  sportowych, pokazów, aukcji, wystaw, festiwali, gali i bali charytatywnych, kampanii  społecznych, spotkań, wyjazdów studyjnych i wycieczek oraz wymiany  międzynarodowej, praktyk i staży krajowych i zagranicznych, letniego i zimowego  wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także integracyjnych programów i projektów oraz  warsztatów w tym fundowanie; 

17) prowadzenie działalności, informacyjno – promocyjnej, turystyczno – krajoznawczej,  edukacyjno – szkoleniowej, reklamowej promującej sprawność fizyczną i umysłową; 18) działanie na rzecz kultury i higieny umysłowej, w tym zarówno sportu kwalifikowanego,  jak i rekreacji umysłowej oraz profilaktyki zdrowia psychicznego; 

19) wyrównywanie szans dla różnych grup społecznych, przeciwdziałanie i zapobieganie  wykluczeniu społecznemu; 

20) mobilizacja wszystkich grup społecznych do utrzymania oraz podnoszenia sprawności  umysłowej, w szczególności przez dzieci, młodzież, dorosłych w tym osoby starsze, 21) wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności na rzecz  

kompleksowego, harmonijnego rozwoju oraz poprawy efektywności działania i jakości  życia w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym; 22) krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji umysłowej i sportu, 23) prowadzenie działalności szkoleniowej wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych; 24) prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju jednostki w tym  równouprawnienia sprawności fizycznej i umysłowej; 

25) realizację projektów szkoleniowych dla instruktorów sportu i rekreacji umysłowej,  w tym nauczycieli przedszkolaków, dzieci i młodzieży; 

26) popularyzację idei wprowadzenia gier umysłowych do szkół; 

27) prowadzenie działalności poradniczej w zakresie prawidłowego rozwoju umysłowego,  emocjonalnego i psychicznego, w kierunku maksymalnego wykorzystania potencjału  podczas rozgrywek sportowych; 

28) realizację programów promocyjnych, edukacyjnych i zdrowotnych ukierunkowanych na  rozwój i utrzymanie sprawności umysłowej; 

29) animowanie życia kulturalnego, promocje twórczości i działań artystycznych  charakteryzujących się czynnym udziałem odbiorcy; 

30) propagowanie przepływu kultury, mobilności artystów i ich dzieł, promocji dialogu  kulturalnego i wzajemnego poznawania kultur i historii świata,

Statut Fundacji „Auxilium – Dzieciom” 

– prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie zgodnym z celami  statutowymi fundacji’ 

31) organizowanie imprez (turniejów, festynów, festiwali i innych) których celem jest  popularyzacja rozrywek umysłowych; 

32) podejmowanie interdyscyplinarnych działań na rzecz wszechstronnego, ustawicznego  i zrównoważonego rozwoju jednostki; 

33) aktywizację ludzi bezdomnych, zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym,  poprzez włączanie w realizację projektów Fundacji i udzielanie wparcia; 34) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami  pozarządowymi i osobami fizycznymi, których cele są pokrewne celom fundacji; 35) zakładanie sekcji zawodniczych, klubów sportowych, itp.; 

36) produkcję, wypożyczanie, dzierżawa, sprzedaż sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego,  pomocy dydaktycznych; 

37) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i umysłowej, naukowej i oświatowej  prowadzonej na rzecz kultury i higieny umysłowej; 

38) „udzielanie” wsparcia finansowego – stypendia, nagrody, itp. na rzecz  wszechstronnego rozwoju umysłowego i fizycznego wspierającego podnoszenie  kwalifikacji dzieci i młodzieży; 

39) działalność z zakresu edukacji, oświaty i wychowania obejmującą prowadzenie  wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół  specjalnych przysposabiających do pracy, poradni, spółdzielni socjalnych; 40) promocję i organizację wolontariatu, 

 1. Fundacja może realizować statutowe cele poprzez inne sposoby i formy działania zgodne  z przepisami obowiązującego prawa. 
 • 9
 1. Fundacja poza realizacją inicjowanych przez siebie przedsięwzięć może współdziałać również z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. 
 2. Współdziałanie, o którym jest mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 
 3. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 • 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych)  oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

Statut Fundacji „Auxilium – Dzieciom” 

 • 11

Dochody fundacji mogą pochodzić z: 

 1. a) darowizn, spadków, zapisów, 
 2. b) dotacji i subwencji osób prawnych, 
 3. c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
 4. d) dochodów z majątku fundacji, 
 5. e) odsetek bankowych, 
 6. f) odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
 7. g) z prowadzonej działalności gospodarczej. 
 8. h) innych wpływów. 
 • 12
 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów. 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa zarząd Fundacji. 
 2. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przyjęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 
 • 13

Zabronione jest: 

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we  wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 
 2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych  warunkach. 
 3. Wykorzystywanie majątku na rzecz fundatorów, członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 
 4. Zakup na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Statut Fundacji „Auxilium – Dzieciom” 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE FUNDACJI 

 • 14
 1. Władzami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji zwany w dalszej części statutu Zarządem, 

2) Rada Fundacji zwana w dalszej części statutu Radą, 

 1. Fundator może być Prezesem lub członkiem Zarządu Fundacji.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady Fundacji.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu w tym kosztów podróży. 

ZARZĄD FUNDACJI 

 • 15
 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób.
 2. Prezesa Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
 3. Prezes Zarządu Fundacji, którym jest Fundator, pełni funkcję Prezesa przez czas nieoznaczony
 4. Prezesa Zarządu Fundacji, którym nie jest Fundator, powołuje i odwołuje Fundator, w każdym czasie, a w razie jego śmierci wskazana przez Fundatora osoba po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, której opinia nie jest dla niej wiążąca lub Rada Fundacji. 
 5. Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu Fundacji, na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji, powołuje i odwołuje w każdym czasie Fundator po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, której opinia nie jest dla niego wiążąca a w razie jego śmierci wskazana przez  Fundatora osoba po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, której opinia także nie jest dla niej  wiążąca lub Rada Fundacji. 
 6. W przypadku Zarządu:

1) jednoosobowego powołuje się Prezesa Zarządu Fundacji, 

2) dwuosobowego powołuje się Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Fundacji, 

3) trzyosobowego powołuje się Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu Fundacji lub  Prezesa i Wiceprezesa Zarządu oraz jednego członka Zarządu Fundacji, 

4) pięcioosobowego powołuje się Prezesa Zarządu i jednego lub dwóch Wiceprezesów  oraz członków Zarządu Fundacji. 

5) Prezes Zarządu może powierzyć członkom Zarządu pełnienie funkcji Sekretarza  i Skarbnika Zarządu Fundacji. 

6) Kadencja Prezesa Zarządu, którym nie jest Fundator oraz pozostałych członków  Zarządu w tym i Wiceprezesa, trwa 5 lat. 

7) Prezesem Zarządu, Wiceprezesem oraz członkiem Zarządu Fundacji nie może zostać  osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Statut Fundacji „Auxilium – Dzieciom” 

 1. Utrata mandatu przez Prezesa Fundacji będącego Fundatorem następuje w przypadku:

1) złożenia rezygnacji w formie pisemnej, 

2) utratę pełnej zdolności do czynności prawnych, 

3) utraty praw publicznych, 

4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 1. Utrata mandatu przez Prezesa Fundacji, którym nie jest fundator, następuje na skutek odwołania przez Fundatora lub w razie jego śmierci wskazana przez Fundatora osoba po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, której opinia nie jest dla niej wiążąca lub Rada Fundacji w  każdym czasie oraz w przypadku: 

1) rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał Fundacji, 2) działania na szkodę Fundacji, 

3) utratę pełnej zdolności do czynności prawnych, 

4) utraty praw publicznych, 

5) śmierci, 

6) złożenia rezygnacji w formie pisemnej przez Prezesa Zarządu Fundacji. 10. Utrata mandatu przez Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu Fundacji następuje  w każdym czasie na skutek odwołania przez Prezesa Zarządu Fundacji po zasięgnięciu opinii  Rady Fundacji, której opinia w tym zakresie nie jest dla Prezesa wiążąca oraz w  przypadku: 

1) rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał Fundacji 2) działania na szkodę Fundacji, 

3) utratę pełnej zdolności do czynności prawnych, 

4) utraty praw publicznych, 

5) złożenia rezygnacji w formie pisemnej przez Prezesa Zarządu Fundacji, 6) śmierci. 

 1. Rada Fundacji wydaje stosowne opinie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ich wpływu.
 • 16
 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 2) uchwalanie regulaminów, 

3) sprawowanie zarządu mieniem Fundacji, 

4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia  pracowników Fundacji, 

5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do  kompetencji innych organów, 

6) przyjmowanie darowizn, spadów i zapisów, subwencji i dotacji, 

7) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawach zmian statutu  Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji. 

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w drodze uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji. 
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 5. Posiedzenie Zarządu Fundacji może odbywać się w siedzibie Fundacji lub w każdym innym miejscu w granicach Rzeczpospolitej.

Statut Fundacji „Auxilium – Dzieciom” 

 1. W posiedzeniu Zarządu Fundacji ma prawo brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Rady Fundacji lub upoważniony przez niego członek Rady Fundacji lub zaproszeni goście. 
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Zarząd co roku, do dnia 30 września , zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
 • 17
 1. Prezes Zarządu Fundacji w celu prowadzenia spraw Fundacji za wynagrodzeniem może być zatrudniony w Fundacji na umowę o pracę lub inną umowę cywilnoprawną. 2. Do zawarcia umowy z Prezesem Zarządu Fundacji, Rada Fundacji upoważnia Przewodniczącego Rady Fundacji. 
 2. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu Fundacji ustala Rada Fundacji. 4. Prezes Zarządu Fundacji może zostać upoważniony przez Radę Fundacji do ustalenia wynagrodzenia i zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej z pozostałymi członkami Zarządu Fundacji. 
 3. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu Fundacji nie może być niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym określone zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego ogłoszonym na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia  1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009  r. Nr 153, poz. 1227 z późniejszymi zmianami). 
 4. Rada Fundacji, może ustalić dla Prezesa Zarządu Fundacji wynagrodzenie wyższe niż określone w ust. 5 biorąc pod uwagę racjonalne gospodarowanie zasobami majątkowymi Fundacji. 
 5. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z pozyskanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora. 
 • 18
 1. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej Fundacji, Zarząd Fundacji może utworzyć, bądź wynajmie Biuro Fundacji.
 2. Zadania, regulamin oraz wynagrodzenie pracowników Biura Fundacji określa Zarząd Fundacji.
 • 19
 1. Oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Fundacji składa:
 2. a) w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu,
 3. b) w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu do kwoty nie przekraczającej 000 zł., a powyżej kwoty 50.000 zł. Prezes Zarządu z jednym z członków Zarządu działających łącznie /. 
 4. Zarząd Fundacji może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do wykonywania wyodrębnionej sfery spraw Fundacji, podpisywania pism i dokumentów w ściśle określonych sprawach.
 5. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu Fundacji, w tym zakresie, może określać regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji. 

Statut Fundacji „Auxilium – Dzieciom” 

RADA FUNDACJI 

 • 20
 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, opiniującym i nadzorczym Fundacji. 2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
 2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Kadencja Rady Fundacji pięć lata.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 5. W razie, gdy skład Rady Fundacji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienia jej składu Fundator po konsultacjach z Radą Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Członek Rady może być w każdym czasie odwołany przez Zgromadzenie w razie: 1) rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał Fundacji, 2) działania na szkodę Fundacji,

3) utratę pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych, 4) nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Rady. 

 1. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu jego członkostwo w Radzie ustaje lub ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie. 
 2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
 3. Rada może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 • 21
 1. Posiedzenia Rady Fundacji są zwoływane co najmniej raz w roku z inicjatywy Przewodniczącego Rady oraz na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków Rady Fundacji. 
 2. Posiedzeniom Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady lub w braku takiego – członek wybrany przez Radę. 
 3. Posiedzenie Rady Fundacji może odbywać się w siedzibie Fundacji lub w każdym innym miejscu w granicach Rzeczpospolitej.
 4. Obsługę pracy Rady Fundacji zapewnia Zarząd Fundacji.
 5. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady Fundacji każdy z jej członków otrzymuje listem poleconym, pocztą kurierską, telegraficznie, faksem, pocztą elektroniczną i telefonicznie lub w inny sposób na co najmniej 14 dni przed terminem  posiedzenia. 
 6. Z każdej Rady Fundacji spisuje się protokół, który zatwierdza prowadzący posiedzenie Rady Fundacji.
 7. Dla ważności posiedzenia Rady Fundacji potrzebna jest obecność co najmniej połowy jej członków.
 8. Uchwały Rady Fundacji podejmuje się jawnie zwykłą większością głosów (tzn. w stosunku głosów „za” i „przeciw”) na posiedzeniu, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu przewidują inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos  przewodniczącego posiedzenia Rady Fundacji.

Statut Fundacji „Auxilium – Dzieciom” 

 1. Uchwały Rady Fundacji podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji. 10.Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość tylko, jeżeli większość członków Rady Fundacji wyrazi na to pisemną zgodę. 

11.W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą Prezes Zarządu i/lub Wiceprezesi  Zarządu Fundacji, z głosem doradczym, a także zaproszeni przez Zarząd Fundacji  goście. 

12.Szczegółowy zakres i tryb działania Rady Fundacji określa regulamin uchwalony  i zatwierdzony przez Zgromadzenie 

 • 22
 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu  i udzielanie absolutorium członkom Zarządu. 

2) dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, 

3) kontrola działalności merytorycznej i finansowej Zarządu pod względem jej  zgodności z głównymi kierunków działalności Fundacji zatwierdzonymi przez  Zgromadzenie, 

4) przedkładanie do zatwierdzania Zgromadzenia wieloletnich planów działania  Fundacji, 

5) wytyczanie w porozumieniu z Prezesem Fundacji głównych kierunków  działalności Fundacji, 

6) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji, 

7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Fundacji, 

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

9) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji  przedkładanych przez Zarząd oraz ich przedkładanie Zgromadzeniu celem  zatwierdzenia, 

10) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji, 11) wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji, 12) w porozumieniu z Zarządem Fundacji ustanawianie nagród, wyróżnień,  

odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów  Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek  organizacyjnych, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji, 

13) podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem  obrad, 

14) służyć Fundacji pomocą w osiąganiu zamierzonych celów. 

 1. Przy wykonywaniu statutowych kompetencji Rada Fundacji ma prawo: 1) wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji,

2) żądania od członków Zarządu Fundacji ustnych lub pisemnych wyjaśnień  dotyczących działalności Fundacji. 

 1. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie bądź odpłatnie i mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów uczestniczenia w posiedzeniach.

Statut Fundacji „Auxilium – Dzieciom” 

Rozdział IV 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE FUNDACJI 

 • 20
 1. Statut Fundacji może zostać zmieniony.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, zmiany jej celu lub rozwiązania Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, w drodze jednomyślnej uchwały, która dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Fundatora, a w razie jego śmierci wskazana przez Fundatora  osoba po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, której opinia nie jest dla niej wiążąca lub Rada  Fundacji. 
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 4. W trakcie likwidacji Fundacji najpierw są regulowane wszystkie zobowiązania Fundacji a w sprawach sposobu wykorzystania pozostałości likwidacyjnej decyduje Zarząd Fundacji zgodnie z celami statutowymi Fundacji. 
 5. Likwidację Fundacji prowadzi Zarząd Fundacji lub inna osoba wskazana przez Zarząd Fundacji zaakceptowana przez Fundatora lub w razie jego śmierci, wskazana przez Fundatora osoba po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, której opinia nie jest dla niej wiążąca lub przez Radę Fundacji. 
 6. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodatkiem „w likwidacji”. 7. Fundacja przestaje istnieć z dniem wykreślenia z rejestru.
 7. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na mocy uchwały Zarządu Fundacji na rzecz realizacji celów zbliżonych do określonych w niniejszym Statucie. 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 • 24
 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla samej Fundacji. Wyróżnienia te ustanawia Rada. Zasady oraz tryb przyznawania  wyróżnień określa Rada na wniosek Zarządu. 
 2. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. Pieczęć ponadto może zawierać znak graficzny (logo) Fundacji.
 • 25

  

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia  ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203  z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku.

Statut Fundacji „Auxilium – Dzieciom”